Dalība eTwinning kursos un projektā

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi Agnese Ķipste un Biruta Petrauskaite laika posmā no marta līdz maijam piedalās starptautiskos tiešsaistes kursos “Starptautiska eTwinning projekta plānošana un īstenošana”  - Latvija, Serbija, Jordānija.

 

Kursa ietvaros tiek realizēti vairāki starptautiski projekti. Mūsu skolas pārstāves ir iesaistījušās projektā  “My Online Habits”, kura mērķis ir noskaidrot  mūsu audzēkņu tiešsaistes paradumus. Projekta ietvaros skolēniem jāizstrādā online Netiķete un noteikumi savu personas datu aizsardzībai.


Nosaukums - eTwinning Skola

Liepājas Līvupes pamatskolai - attīstības centram piešķirts "eTwinning Skola" statuss. Vairāk lasīt šeit.

 


Vecāku sapulce

Emocionālās labizjūtas, saskarsmju prasmju un socializēšanās nozīme karjeras attīstības atbalsta sistēmas veidošanā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

 

Plāns:

Sociālās vides pielāgošanas īpatnības karjeras prasmju attīstībā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Emocionālās labizjūtas un socializēšanās prasmju pilnveide un nozīme izglītības un nodarbinātības jomā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

Pusaudžu un jauniešu ar speciālām vajadzībām saskarsmes attīstības dinamikas nozīme karjeras prasmju pilnveides procesā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

Gribu – varu – vajag kā karjeras vadības prasmju pilnveides posms starppersonu saskarsmes prasmju attīstības izvērtēšanā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Pusaudžu un jauniešu ar speciālām vajadzībām socializēšanās prasmju pilnveides nozīme, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū un sabiedrībā

Vecāki kā karjeras attīstības atbalsta posms, lai veicinātu pusaudžu un jauniešu ar speciālām vajadzībā socializēšanās procesu sabiedrībā


eTwinning projekts "Māci mani, pasaciņa!"

2019./2020.mācību gadā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs realizēja eTwinning projektu “Māci mani, pasaciņa!”, kurā piedalījās Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra 4.klases skolēni, pedagogi un Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vecākās grupas bērni.

Darba procesā pirmsskolas izglītības iestādes bērni iestudēja pasakas "Brīnumainie notikumi Oza zemē" uzvedumu, kuru prezentēja Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra 4.klases skolēniem. Pēc izrādes noskatīšanās norisinājās kopīgas izklaides, spēles. Mācību gada laikā Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra audzēkņi lasīja Dz.Rinkules pasaku “Kā Ņauva meklēja draugu” un zīmēja ilustrācijas. Bērnu zīmējumi tika izmantoti darba lapu veidošanā. Rezultātā tapa darba burtnīca, kura ir izmantojama vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5-6 gadu veciem pirmsskolas audzēkņiem, speciālo izglītības iestāžu 1.-2.klases izglītojamiem.

          Lai veicinātu bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā, sadarbības partneri pārstāvēja speciālo izglītības iestādi un vispārējo izglītības iestādi. Projekta laikā tika akcentētas tādas tikumiskās vērtības kā tolerance un empātija.

 

Pasaka "Māci mani, pasaciņa!"

Darba lapas "Kā Ņauva meklēja draugu"