Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā 2019.gada oktobrī, novembrī notika Izglītības un zinātnes ministrijas finansētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi.  Šie bezmaksas kursi bija paredzēti pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Kursu mērķis bija pilnveidot pirmsskolas skolotāju profesionālo kompetenci izglītojamo ar garīgās attīstības/valodas traucējumiem kognitīvās un sociāli emocionālās attīstības veicināšanā pirmsskolas izglītības procesā, pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci speciālo izglītības pamatprogrammu īstenošanai izglītojamiem ar garīgās attīstības un smagiem garīgās attīstības traucējumiem iekļaujošā mācību vidē.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem (ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem)” kopā apmeklēja 47 pedagogi no 14 izglītības iestādēm.

Speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska pirmsskolas pedagogus iepazīstināja ar metodēm kā atpazīt speciālās vajadzības pirmsskolas vecuma bērniem ar garīgās attīstības un vai valodas traucējumiem pedagoģiskajā procesā, kādas pedagoģiskās metodes pielietot pirmsskolas vecuma bērnu kognitīvās attīstības veicināšanai. Logopēds Karina Tauriņa pilnveidoja pedagogu zināšanas par valodas un runas traucējumu izpausmēm pirmsskolas vecumā, sniedza praktisku ieskatu valodas attīstības veicināšanas metodēs un paņēmienos. Psihologs Sarmīte Štāle padziļināja pedagogu zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu sociāli emocionālo audzināšanu, pedagoģiski psiholoģiskām metodēm sociāli emocionālās attīstības sekmēšanai. Psihologs uzsvēra, lai noskaidrotu uzvedības dažādās izpausmes, jāmeklē un jāanalizē situācijas cēloņi, jānodibina ar bērnu emocionālā piesaiste, uzticēšanās.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar garīgās un smagiem garīgās attīstības traucējumiem” kopā apmeklēja 43 pedagogi no 11 izglītības iestādēm.

Speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska stāstīja par garīgās attīstības traucējumu izpausmēm un to diagnosticēšanas iespējām. Speciālais pedagogs Līga Jansone iepazīstināja pedagogus par izglītības vides piemērošanu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, stāstīja par dažādu didaktisko metožu un darba paņēmienu izmantošanu mācību darbā, iesaistīja pedagogus dažādās aktivitātēs. Pedagogiem bija iespēja iepazīties arī ar mācību darbā izmantojamo mācību literatūru, metodiskajiem līdzekļiem, atgādnēm. Mācību laikā pedagogi tika aicināti iesaistīties arī sarunās, diskusijās un problēmsituāciju analīzē. Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja Inese Stepko stāstīja par pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta sistēmas organizāciju iekļaujošās izglītības procesā un individuālo izglītības programmu apguves plānu izstrādi.

Kursu apmeklētāji anketās atzina, ka iegūtās zināšanas bija vērtīgas, tās varēs izmantot savā ikdienas darbā. Pedagogi priecājās, ka tika sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, praktiskie ieteikumi un izdales materiāli būs vērtīgi un noderīgi turpmākajā darbā.