Animācijas filma “Lielā kaķu bēgšana”

Pēc kinoseansa skolotāji filmas fabulu un varoņus iesaistīja dažādās mācību stundās - ne tikai sociālo zinību, bet arī latviešu valodas, matemātikas, vizuālās mākslas stundās un logopēdijas nodarbībās. Atbilstoši vecumposmam un izglītojamo spējām, tika analizēts filmā atspoguļotais ģimenes modelis, kurā atraitnis viens audzina dēlu, dzīvo ilgstošās sērās un izvairās no sociāliem kontaktiem, liedzot tos arī dēlam.

Jaunākajās klasēs vairāk tika izvērstas tēmas par mūsdienu ģimeni, tās iespējamo daudzveidību ģimenes locekļu sastāvā un savstarpējās attiecībās, tika runāts par drošību ārpus mājas, par uzticēšanos svešiniekiem, par atbildību pret ģimenes locekļiem un draugiem. Vecākajās klasēs diskutēja par sērām, par pienākumu pret vecākiem, par pienākumu pret bērniem, par vecāku  pāraprūpi pār bērniem, par rīcību bīstamās situācijās, par sapņiem, par uzdrīkstēšanos un tiesībām tos piepildīt. Izglītojamajiem ļoti patika gan pati filma, gan iespēja doties uz kinoteātri, jo tā ir iespēja no cita skatu punkta paraudzīties uz mūsu pilsētu un apgūt jaunus uzvedības modeļus. Skolotāji atzīst, ka netradicionālas, bērniem tīkamas mācību formas atvieglo komplicētu un mūsu skolas skolēniem grūti izprotamu tikumiskās audzināšanas tēmu  apguvi, motivē skolēnus mācību darbam, rada spilgtus pozitīvus pārdzīvojumus un iztēles nospiedumus atmiņā.

Pēc minētā kultūras pasākuma izglītojamie labprāt iesaistījās filmas galveno varoņu veidošanā no plastilīna un krāsošanā. Ar labām komunikācijas prasmēm apveltītie izglītojamie stāstīja par filmu saviem vecākiem un aizbildņiem.

 


Rūķupe Ziemupē

Sociālā integrēšanās sabiedrībā. Skolēnu redzes loka paplašināšana.

Saudzējošas attieksmes veidošana pret dzīvo dabu.  

Bērniem patika  izjādes ar zirgiem, radošās darbnīcas,  aizkulisēs redzētais. Bērni varēja nodegustēt dažādus medus veidus. Dziedāja Ziemasvētku dziesmas, kas bija mācītas mūzikas stundās  un mēģināja atminēt muzikālos pavadījumus dažādām Ziemassvētku dziesmām. Dzirdēto un redzēto vēlreiz mācību stundās pārrunājām, salīdzinājām ar ikdienā notiekošo, uzzīmējām.

 


Leļļu teātra izrāde “Sarkangalvīte un vilks”

Liepājas Leļļu teātra izrāde “ Sarkangalvīte un vilks” pārsteidza gan izglītojamos, gan izglītotājus ar būtisku atkāpi no ierastās versijas, jo izrādījās, ka Vilks ir labsirdīgs, bet vientuļš un skumjš tāpēc, ka viņam nav draugu. Pasakas noskatīšanās aktualizēja latviskumam tik raksturīgās ētiskās vērtības – izpalīdzību, iejūtību, līdzjūtību, draudzīgumu, cieņu pret vecākiem un vecvecākiem. Šī pasakas versija izglītojamajos ar garīgās attīstības traucējumiem rosina saprast, ka ar draugu atbalstu dzīvē var mainīt un vērst par labu pat visļaunākos scenārijus, ja vien ir vēlēšanās būt labam un iekļauties sabiedrības noteiktajās normās. Mācību tēmu apguve ar pasaku elementu palīdzību atvieglo mūsu skolas skolēniem grūti izprotamu tikumiskās audzināšanas tēmu  apguvi, motivē skolēnus mācību darbam, rada spilgtus, atmiņā paliekošus pārdzīvojumus un noturīgākas zināšanas.

Pēc izrādes izglītojamie tiecās samīļot pasakas varoņu lelles un aktierus, centās ar tiem parunāties un nofotografēties. Nākamajās dienās lielākā daļa izglītojamo krāsoja un zīmēja visus izrādes varoņus. Izglītojamie cits citam atkal un atkal pārstāstīja izrādes spilgtākās epizodes, dialogus un jokus, kas ir ļoti nozīmīgi mūsu skolas skolēnu valodas un sociālo prasmju pilnveidei.

 


Karostas muzeja apmeklējums

Pasākums sevī ietvēra pieklājīgu uzvedību sabiedriskā vietā, prasmi klausīties, uzzinot informāciju par kādreizējo militārpersonu disciplinārsodu izciešanas vietu, sadzirdēt interesantus notikumus no cietuma dzīves, apskatīt kameras un karceri.

Veicot pārrunas pēc apmeklētā pasākuma, skolēni ar sajūsmu dalījās par piedzīvoto un redzēto. Skolēniem bija iespēja iejusties karavīra lomā un izpildīt daudz dotās pavēles, kas palīdzēja izprast tā laika režīmu. Tieši stāstījums, kas tika papildināts ar praktiskām darbībām, visvairāk bija palicis skolēnu atmiņā. Meitenes dalījās ar sajūtām, kādas pārņēma, atrodoties kamerās.

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10