Latvijas Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs

2019. gada 12. martā Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas 1.speciālo internātpamatskolu – attīstības centru rīkoja Latvijas Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju semināru “Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes matemātikā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Semināru kopumā apmeklēja 60 interesenti no visas Latvijas: Pamūšas, Tukuma, Rīgas, Bērzupes, Auces, Upesgrīvas, Sveķiem, Pelčiem, Purmsātiem, Nīgrandes pagasta, Vaiņodes un Liepājas. Semināra pirmajā daļā Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra metodiķes Andra Greitāne un Antra Krauce runāja par apkārtējas vides ietekmi un atgādnēm mācību procesā. Par iekļaujošās izglītības principiem, teoriju un prakses pretrunām dalījās pieredzē profesore Dina Bethere, no Liepājas Universitātes. Semināra otrajā daļā norisinājās darbs grupās, kurās pieredzē dalījās Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi. Trijās grupās pedagogi iepazīstināja klātesošos ar didaktiskajām spēlēm un rotaļām, kuras tiek izmantotas zināšanu nostiprināšanai un iemaņu pilnveidošanai matemātikas stundās izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tika piedāvāta iespēja izspēlēt dažas spēles. Ceturtajā darba grupā klātesošie tika iepazīstināti ar didaktiskajiem materiāliem integrētai matemātikas un sociālo zinību mācīšanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

 

Apkopojot semināra izvērtējuma anketas, tika secināts, ka pedagogiem patika darbs grupās, tika gūtas jaunas idejas turpmākajam darbam.

 

 

 


Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

 

2019.gada 13. un 14.februārī Liepājas Līvupes pamatskolā - attīstības centrā tika rīkota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas izglītības skolotājiem “Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošās izglītības vidē”, kuru apmeklēja pedagogi no Liepājas un tuvāko novadu pirmsskolas izglītības iestādēm. Semināra pirmajā dienā Dr. paed. Dina Bethere iepazīstināja ar iekļaujošās izglītības mērķiem, principiem un izglītības procesa organizācijas formām. Ar sajūsmu tika uzklausīta praktizējošā psiholoģe Iveta Aunīte, kura sniedza praktiskus ieteikumus pozitīviem risinājumiem audzināšanas darbā un mācību procesā. Semināra otrajā dienā ieteikumus par individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrādi,  mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanu sniedza speciālā pedagoģe Janina Ponomarjova.  Speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska dalījās sava darba pieredzē par alternatīviem saziņas līdzekļiem, to efektivitāti saziņas veidošanā. Semināra noslēguma daļa tika veltīta iepazīstināšanai ar mācību materiāliem, to izvēli un pielāgošanu atbilstoši bērnu vajadzībām. Noslēgumā tika organizēts darbs grupās – atminēt tautasdziesmas, kas uzrakstītas ar widghit simboliem, demonstrēt ar žestu palīdzību. Apkopojot semināra izvērtējuma anketas, tika secināts, ka pedagogi vēlas papildināt zināšanas arī par tēmām “Bērni ar autiska spektra traucējumiem mācību procesā”, “Darbs ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi”, “Uzmanības  noturības veicināšana bērniem ar speciālām vajadzībām”.

 


Izglītojošs pasākums pozitīvo emociju veidošanai!

18.decembrī Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā norisinājās izglītojošs pasākums “Pozitīvo emociju loma savstarpējo attiecību veidošanā”, kurā piedalījās Radošā psiholoģijas centra “Ģimenei” speciāliste – psiholoģe Sarmīte Štāle. Seminārs izvērtās par jauku diskusiju, kuras laikā katram tika dota iespēja dalīties savās pārdomās par pozitīvo emociju lomu ikdienā. Tika demonstrēti iedvesmojuši video no tīmekļvietnes www.paligsvecakiem.lv

 


Seminārs “Speciālā un iekļaujošā izglītība Čehijā”

14. novembrī Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā sadarbībā ar Liepājas Universitāsti Erasmus+ projekta ietvaros notika seminārs, kurā Masarikas universitātes pasniedzējas Katerina Lojdova un Jana Kratochvilovu stāstīja par speciālo izglītību un  iekļaujošās izglītības norisi Čehijā. Pedagogi ar interesi klausījās, iesaistījās diskusijās, dalījās pārdomās. Semināra dalībnieki secināja, ka iekļaujošās izglītības ieviešanas vadlīnijas Latvijā un Čehijā ir līdzīgas.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9