Speciālo pedagogu darba seminārs

17.martā Zoom platformā notika darba seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem, kurā piedalījās arī atbalsta komandu pārstāvji “Individuālā izglītības programmas apguves plāna izveide un izvērtēšana”. Semināru vadīja Liepājas Līvupes pamatskolas-attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone. Semināra laikā tika pārrunāti individuālā izglītības programmas apguves plāna izveides principi, izdiskutēti neskaidrie jautājumi par informāciju, kura būtu jānorāda šajos plānos. Speciālie pedagogi dalījās savā pieredzē par individuālā izglītības programmas apguves plāna aizpildīšanu, realizēšanu un izvērtēšanu.

 


Tiešsaistes pasākums vecākiem

Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs 16.martā organizēja tiešsaistes pasākumu “Vecāku atbalsts karjeras vadības prasmju veidošanā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”. Pasākuma laikā psihologs Iveta Aunīte stāstīja, kā vecākiem būt par atbalstu karjeras attīstībā, pilnveidojot saskarsmes prasmju apgūšanu jauniešiem ar speciālām vajadzībām. Tika aktualizētas jauniešu ar speciālām vajadzībām saskarsmes īpatnības, sniegti praktiski padomi vecākiem, izskatot konkrētas situācijas. Pasākuma otrajā daļā I. Aunīte runāja par vecāku labizjūtas nozīmi bērnu socializēšanās prasmju veidošanā, atbildēja uz vecāku uzdotajiem jautājumiem.

 


Seminārs pedagogiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2021.gada februārī un martā organizēja attālinātus seminārus pedagogiem bez priekšzināšanām “Alternatīvā komunikācija, tās izmantošanas iespējas darbā ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi”. Semināros kopumā piedalījās 65 dalībnieki no Liepājas, Jelgavas, Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Kandavas, Dunalkas, Zālītes, Misas, Jūrmalas un Rīgas. Semināra pirmajā daļā speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska iepazīstināja klātesošos par komunikācijas grūtībām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, alternatīvās komunikācijas līdzekļiem, to izmantošanas iespējām.

 

Semināra praktiskajā daļā bija jāizvēlas piemērotākās alternatīvās komunikācijas metodes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dalībnieki veidoja ikdienas rutīnas plānus dažādām situācijām.

 

Apkopojot semināra izvērtējuma anketas, tika secināts, ka dalībniekiem seminārs šķitis izzinošs, vērtīgs un noderīgs, tika gūtas jaunas idejas turpmākajam darbam.

 


Speciālo izglītības iestāžu pārstāvju tikšanās

Šī gada 9.martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs aicināja uz tikšanos Zoom platformā Latvijas izglītības iestādes, kuras realizē speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Sarunā piedalījās Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs, Rīgas 5.pamatskola-attīstības centrs, Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs, Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs, Kokneses pamatskola-attīstības centrs, Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs, Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs, Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, Mežupes pamatskola, Padures pamatskola un Limbažu novada speciālā pamatskola. Tikšanās mērķis bija dalīties pieredzē par  jaunās kompetenču pieejas mācību satura īstenošanu un pārrunāt jauno mācību priekšmetu programmu paraugu izmantošanas iespējas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10