Radošā darbnīca vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem "Lasām kopā"

2020.gada 29.janvārī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja semināru/radošo darbnīcu “Lasām kopā” audžuvecākiem, aizbildņiem un likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Radošās darbnīcas sākumā skolas direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone iepazīstināja klātesošos ar lasītprasmes apguves posmiem, vecāku lomu lasītprasmes iemaņu veicināšanā. Kopīgās sarunās tika akcentēta lasītprasmes nozīme bērna attīstībā. Vecāki tika iepazīstināti ar materiāliem, kurus iespējams pašiem gan radoši izgatavot, gan iegādāties pirmslasīšanas un lasītprasmes apguves posmam. Skolas logopēds Līga Mazkalniņa dalījās pieredzē kā ar vienkāršiem, ikdienā pieejamiem materiāliem veicināt burtu apguvi. Izglītības metodiķis Karina Tauriņa iepazīstināja ar tīmekļvietnēm, aplikācijām telefonos, planšetēs, kuras pieejamas latviešu valodā runas un valodas attīstīšanai.

 

Vecāki ar interesi darbojās un iesaistījās sarunās. Izteica interesi arī turpmāk apmeklēt šāda veida pasākumus.

 


Seminārs pedagogiem, sociāliem darbiniekiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2020.gada 19.februārī organizēja semināru sociāliem darbiniekiem, pedagogiem “Alternatīvā komunikācija, tās izmantošanas iespējas darbā ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi”. Semināru kopumā apmeklēja 40 dalībnieki. Semināra pirmajā daļā speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska iepazīstināja klātesošos par komunikācijas grūtībām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, alternatīvās komunikācijas līdzekļiem, to izmantošanas iespējām.

 

Semināra otrajā daļā norisinājās darbs grupās, kurā pieredzē dalījās Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķis Karina Tauriņa. Praktikumā bija jāizvēlas piemērotākās alternatīvās komunikācijas metodes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dalībnieki veidoja ikdienas rutīnas plānus dažādām situācijām, saziņas un komunikācijas grāmatiņas. Noslēgumā kopīgi skaitīja un demonstrēja latviešu tautasdziesmu zīmju valodā.

 

Apkopojot semināra izvērtējuma anketas, tika secināts, ka dalībniekiem seminārs šķitis izzinošs, vērtīgs un noderīgs, tika gūtas jaunas idejas turpmākajam darbam.

 

 


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā 2019.gada oktobrī, novembrī notika Izglītības un zinātnes ministrijas finansētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi.  Šie bezmaksas kursi bija paredzēti pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Kursu mērķis bija pilnveidot pirmsskolas skolotāju profesionālo kompetenci izglītojamo ar garīgās attīstības/valodas traucējumiem kognitīvās un sociāli emocionālās attīstības veicināšanā pirmsskolas izglītības procesā, pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci speciālo izglītības pamatprogrammu īstenošanai izglītojamiem ar garīgās attīstības un smagiem garīgās attīstības traucējumiem iekļaujošā mācību vidē.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem (ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem)” kopā apmeklēja 47 pedagogi no 14 izglītības iestādēm.

Speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska pirmsskolas pedagogus iepazīstināja ar metodēm kā atpazīt speciālās vajadzības pirmsskolas vecuma bērniem ar garīgās attīstības un vai valodas traucējumiem pedagoģiskajā procesā, kādas pedagoģiskās metodes pielietot pirmsskolas vecuma bērnu kognitīvās attīstības veicināšanai. Logopēds Karina Tauriņa pilnveidoja pedagogu zināšanas par valodas un runas traucējumu izpausmēm pirmsskolas vecumā, sniedza praktisku ieskatu valodas attīstības veicināšanas metodēs un paņēmienos. Psihologs Sarmīte Štāle padziļināja pedagogu zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu sociāli emocionālo audzināšanu, pedagoģiski psiholoģiskām metodēm sociāli emocionālās attīstības sekmēšanai. Psihologs uzsvēra, lai noskaidrotu uzvedības dažādās izpausmes, jāmeklē un jāanalizē situācijas cēloņi, jānodibina ar bērnu emocionālā piesaiste, uzticēšanās.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar garīgās un smagiem garīgās attīstības traucējumiem” kopā apmeklēja 43 pedagogi no 11 izglītības iestādēm.

Speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska stāstīja par garīgās attīstības traucējumu izpausmēm un to diagnosticēšanas iespējām. Speciālais pedagogs Līga Jansone iepazīstināja pedagogus par izglītības vides piemērošanu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, stāstīja par dažādu didaktisko metožu un darba paņēmienu izmantošanu mācību darbā, iesaistīja pedagogus dažādās aktivitātēs. Pedagogiem bija iespēja iepazīties arī ar mācību darbā izmantojamo mācību literatūru, metodiskajiem līdzekļiem, atgādnēm. Mācību laikā pedagogi tika aicināti iesaistīties arī sarunās, diskusijās un problēmsituāciju analīzē. Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja Inese Stepko stāstīja par pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta sistēmas organizāciju iekļaujošās izglītības procesā un individuālo izglītības programmu apguves plānu izstrādi.

Kursu apmeklētāji anketās atzina, ka iegūtās zināšanas bija vērtīgas, tās varēs izmantot savā ikdienas darbā. Pedagogi priecājās, ka tika sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, praktiskie ieteikumi un izdales materiāli būs vērtīgi un noderīgi turpmākajā darbā.

 

 


Konference "Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā"

2019.gada 24.maijā Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs rīkoja konferenci pedagogiem “Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā”. Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre – Lathere, kura savā runā akcentēja iekļaujošās izglītības priekšnoteikumus. Pēc tam Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā Kaiva Žīmante iepazīstināja klātesošos ar iekļaujošās izglītības realizēšanas izaicinājumiem. Turpinājumā Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Gutnika dalījās pieredzē par iekļaujošās izglītības īstenošanu Jelgavā un apkārtējos novados. Savukārt, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Kuršinska pastāstīja par Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra darbību iekļaujošās izglītības nodrošināšanā, bet Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone uzsvēra iekšējās un ārējās mijiedarbības nozīmi katra skolēna izglītošanā. Konferences otrajā daļā ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbību iepazīstināja tā vadītāja Inese Stepko. Liepājas Universitātes Dr.paed. Linda Pavītola iepazīstināja pedagogus ar starptautiskā pētījuma “Skolotāju attieksme pret iekļaujošo izglītību” starpposma secinājumiem. Klātesošiem bija iespēja piedalīties diskusijā par iekļaujošās izglītības realizēšanas problēmām, dalīties pieredzē par esošajiem atbalsta pasākumiem, runāt par turpmākajām vajadzībām veiksmīgākai iekļaujošās izglītības realizēšanai.

 

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9