Skolotāju konference "Kompetenču pieeja speciālajā izglītībā"

Ceturtdien, 10.septembrī, Liepājas Universitātē norisinājās skolotāju konference “Kompetenču pieeja speciālajā izglītībā”, kuru organizēja Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūtu. Konferencē piedalījās 60 dalībnieki no Kurzemes reģiona.

 

Konferences sākumā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone aktualizēja skolas kā attīstības centra darbības virzienus iekļaujošās izglītības īstenošanai, sniedzot konsultācijas un metodisko atbalstu izglītojamiem, likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem.

 

Turpinājumā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā Kaiva Žīmante pastāstīja par speciālās izglītības attīstības tendencēm bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

 

Konferences galvenā tēma bija VISC īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) veidotais metodiskais līdzeklis integrētai mācību priekšmetu mācīšanai skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, par kuru stāstīja Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta vadītāja Dina Bethere un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogs Janīna Ponomarjova. Savās pārdomās par metodiskā līdzekļa tapšanas procesu dalījās arī Ilva Magazeina (mācību līdzekļa digitālā formāta izstrāde) un Dzintra Vīriņa (grafisko attēlu izstrāde). Ar interaktīvajiem mācību metodiskajiem līdzekļiem konferences dalībniekus iepazīstināja programmētāja Inta Znotiņa un Inese Stepko, kura izstrādāja interaktīvā mācību līdzekļa saturu. Konferences noslēgumā klātesošie tika aicināti tuvāk iepazīties ar jauno metodisko līdzekli tīmekļvietnē Skola2030 un izvērtēt tā izmantošanas iespējas savā ikdienas darbā.

 

Foto | Gundars Čiževskis

 

 

 


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā no 17. līdz 24.augustam norisinājās profesionālās kompetences pilnveides kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Uzvedības problēmu prevencija un reducēšana”, kurus finansēja Izglītības un zinātnes ministrija. Kursus kopā apmeklēja 66 pedagogi no 20 izglītības iestādēm Liepājā un tuvākās apkārtnes.


Kursu mērķis bija pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības, veiksmīgai iekļaujošās izglītības realizēšanai. Kursu norises laikā pedagogi papildināja savas zināšanas par bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnībām, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanu un izvērtēšanu, didaktiskā atbalsta sistēmas organizēšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Kursu noslēgumā pedagogi kopā ar psihologu S.Štāli aktualizēja jautājumus par izglītojamo uzvedības problēmu novēršanu un mazināšanu, iesaistījās savstarpējās diskusijās.

 

 

 

 

 


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 19. un 20.maijā rīkoja tiešsaistes kursus “Speciālo vajadzību diagnosticēšanas iespējas un mācību procesa īstenošana bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādēs”. Kursi norisinājās ZOOM platformā un tajos piedalījās 40 pedagogi no Liepājas un tuvākās apkārtnes pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

Pirmajā dienā bērnu psihiatrs Evija Siliņa pastāstīja par pazīmēm, kuras var novērot bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, un akcentēja bērnības autisma un augsti funkcionējoša autisma atšķirīgās pazīmes. Audiologopēds Irita Kovaļska un izglītības psihologs Evija Ivanova iepazīstināja ar speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodēm.

 

Otrajā dienā speciālais pedagogs Līga Jansone rādīja metodiskos materiālus, kurus var izmantot darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem matemātisko prasmju veidošanai. Savukārt, logopēds Karina Tauriņa demonstrēja dažādus metodiskos materiālus vārdu krājuma paplašināšanai un lasītprasmes veicināšanai. Kursu noslēgumā Dr.paed. Dina Bethere stāstīja par pedagoģiskās novērošanas metodi pirmsskolas izglītībā.

 

Tiešsaistes kursu noslēgumā klausītājiem bija jāizpilda praktiskais darbs, kurš tika izsūtīts uz e-pasta adresēm.

 

Pedagogi pauda viedokli, ka piedāvātā programma ir bijusi noderīga un labi izplānota. Daļai klausītāju patika, ka tiešsaistes lekcijas tika ierakstītas, tāpēc tās varēja noskatīties sev piemērotā laikā. Dažiem pietrūka savstarpējās komunikācijas klātienē. Atsaucoties kursu rīkotāju lūgumam, pedagogi atklāja sev aktuālas tēmas, par kurām labprāt pilnveidotu savas zināšanas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās.

 


Radošā darbnīca vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem "Rēķinām kopā"

2020.gada 4.martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja radošo darbnīcu “Rēķinām kopā” vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Radošās darbnīcas sākumā skolas direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone pastāstīja par matemātisko priekštatu veidošanas un bērna izziņas procesu attīstīšanas kopsakarībām, parādīja dažādus uzdevumu piemērus, pastāstīja par izziņas procesu attīstīšanas iespējām ar rotaļu, spēļu palīdzību un dalījās pieredzē par dažādu metodisko materiālu un didaktisko spēļu izmantošanas iespējām matemātisko pamatprasmju apguves posmā.

 

 

Speciālie pedagogi Ingrīda Kupče un Vineta Kočetkova dalījās pieredzē par to, kādus metodiskos materiālus un didaktiskās spēles var izmantot, lai attīstītu prasmes orientēties laikā, darboties ar dažādiem mēriem, veikt dažādas skaitliskās darbības. Kopīgi tika izspēlētas dažādas spēles.

 

Izglītības metodiķis Karina Tauriņa iepazīstināja ar tīmekļvietnēm, aplikācijām telefonos, planšetēs, kuras var izmantot matemātisko prasmju apgūšanai ar tehnoloģiju palīdzību.

 

Vecāki ar interesi darbojās un iesaistījās spēļu spēlēšanā, smēlās idejas matemātisko pamatprasmju veidošanai ikdienā. Tika izteikta interese arī turpmāk apmeklēt šāda veida pasākumus.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9