Interneta resursu izmantošana mācību procesā

26. janvārī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem izglītojošu nodarbību “Interneta resursu izmantošana mācību procesā”. Nodarbības laikā tika aktualizēta jēgpilna interneta lietošana viedierīcēs, uzsverot, ka izvēloties izglītojošu saturu, tiek veicināta bērna attīstība. Tika pārrunāti viedierīču plusi un mīnusi, optimāls viedierīču izmantošanas laiks atbilstoši bērna vecumam. Skolotāji dalījās arī ar pašu izveidotu IKT rīku sarakstu, kurā ir dažādas tīmekļa vietnes, kas izmantojamas mācību procesā. Neizpalika arī praktiska darbošanās, izglītojamo vecāki pārbaudīja savas zināšanas par tematiem “Salikteņi” latviešu valodā un “Augļu koki un krūmi” dabaszinībās.

 


Pasākums vecākiem

Pasākums - sanāksme vecākiem “Vērtību un tikumu izkopšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”.


Šī gada decembrī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs rīkoja divus pasākumus – sanāksmes vecākiem “Vērtību un tikumu izkopšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”.  

 

Pasākumā direktora vietniece L. Jansone aktualizēja interešu izglītības lomu vērtību un tikumu izkopšanā bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

 

Skolas direktore S. Sidorova iepazīstināja vecākus ar pieejas „Skola kā mācīšanās organizācija” izmantošanas praksi un attīstības iespējām. Šīs pieejas ietvaros skolas vadība veicina un atbalsta skolotājus, lai skolotāji pastāvīgi sadarbotos un pielāgotos mainīgiem un jauniem apstākļiem, lai atbalstītu katra skolēna mācīšanos. Tika uzsvērts, ka arī ģimenēm un likumiskiem pārstāvjiem ir izšķiroši svarīga loma katra bērna un jaunieša jēgpilnai iesaistei mācībās.

 

Pasākuma laikā tika pievērsta uzmanība Bērnu tiesību aizsardzības likuma ceturtajai un piektajai nodaļai, ar vecākiem tika pārrunāts par to, kāda ir ģimenes loma bērnu, jauniešu vērtību un tikumu izkopšanā.

 

Paldies visiem vecākiem, kuri atsaucās uz skolas aicinājumu un apmeklēja skolas organizēto pasākumu!

 


Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā 2022.gada augustā norisinājās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursi “Mūsdienu pedagoģiskā procesa plāmošana un īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā”, kuros lektori aktualizēja skolas pedagoģiskajā procesā nozīmīgas tēmas. Speciālais pedagogs J.Jansone akcentēja būtisko par mācību stundu klasē, kurā ir bērns ar speciālām vajadzībām, kā arī uzsvēra  diferenciācijas un individualizācijas nozīmi darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.

 

Speciālais pedagogs J.Jagmina darbojās praktiski, paverot plašāku redzējumu par IT izmantošanas iespējām mācību procesa īstenošanai bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

Psiholoģe S.Štāle sniedza praktiskus ieteikumus darbā ar uzvedības problēmām, to prevenciju un reducēšanu.

 

Kursos piedalījās vispārizglītojošo skolu pedagogi un atbalsta personāla speciālisti no dažādām Latvijas vietām – Liepāja, Skrunda, Rīga, Nīca, Grobiņa.  Kopumā kursus noklausījās ap 80 pedagogu.

 


Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

2022.gada jūnijā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā”.

 

Audiologopēds, speciālais pedagogs Irita Kovaļska pastāstīja klausītājiem par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem valodas attīstības īpatnībām, lektore uzskaitīja dažādas metodes un paņēmienus valodas attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām, kurus dalībnieki izmēģināja grupu darbā. Montessori speciālists Ieva Ukavica iepazīstināja klausītājus ar Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējām izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā. Lektore demonstrēja dažādus Montessori materiālus, dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties ar materiāliem. Psihologs Evija Ivanova akcentēja pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālās audzināšanas lomu ikdienā. Grupu darbos tika risinātas dažādas ikdienas situācijas.

 

Kursus kopumā apmeklēja 68 pirmsskolas pedagogi no Liepājas un Dienvidkurzemes novada. Dalībnieki atzinīgi novērtēja lektoru darbu un praktiskās nodarbības.

 

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10