Pasākums vecākiem

9. martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs rīkoja sanāksmi – semināru “Vecāku klātbūtnes aspekti – rīcība, pašpaļāvība, atbalsts” vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām. Semināra laikā psihologs Sarmīte Štāle pastāstīja par to, ka vecāku klātbūtnes koncepcijas pamatā ir sadarbība starp vecākiem un bērniem, uzsvēra vecāku lomu savstarpēju konfliktu atrisināšanā. Lektore atgādināja noteikumu lomu ģimenē visos bērnu vecuma posmos un akcentēja, cik svarīgi arī vecākiem ir saņemt atbalstu, kad tas nepieciešams. 

 


Seminārs “Uzvedības problēmu cēloņsakarības”

31.janvāri Zoom platformā notika seminārs “Uzvedības problēmu cēloņsakarības”, kuru rīkoja Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru. Seminārā piedalījās speciālie pedagogi, izglītības iestāžu atbalsta komandu pārstāvji, pedagogi no pirmsskolas iestādēm. Semināra laikā Uzvedība.lv vadītāja Līga Bērziņa uzskaitīja agresīvas uzvedības ierosinātājus, sniedza ieteikumus, kā noteikt agresīvas uzvedības cēloņus. Semināra dalībnieki saņēma atbildes uz aktuāliem jautājumiem par dažādām uzvedības izpausmēm ikdienas situācijās.

 


Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru 2021.gada 7. un 28.oktobrī attālināti organizēja pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Speciālo vajadzību atpazīšana un diagnosticēšana iekļaujošās pirmsskolas izglītības procesā”.

 

Psihologs Evija Ivanova iepazīstināja pedagogus ar bērnu, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, mācīšanās traucējumi, izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnībām.

 

Profesore Dina Bethere aktualizēja pedagoģiskās novērošanas metodes lomu pirmsskolas izglītības procesā.

 

Inese Stepko uzsvēra svarīgākos aspektus iekļaujošās izglītības realizēšanai pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Pedagogi veica praktisko darbu - izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanu, dalījās savstarpējā pieredzē, uzdeva interesējošos jautājumus. Savstarpējā diskusijā tika pārrunāts, kā veidot pozitīvu sadarbību ar vecākiem. Noslēgumā tika secināts, ka speciālo vajadzība atpazīšana un diagnosticēšana ir svarīga savlaicīga atbalsta sniegšanai.

 


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā no 16. līdz 25.augustam norisinājās profesionālās kompetences pilnveides kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem “Izglītības procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” un pirmsskolas izglītības pedagogiem “Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām intelektuālās, emocionālās un sociālās attīstības veicināšana”, kurus finansēja Izglītības un zinātnes ministrija. Kursus kopumā apmeklēja 140 pedagogi no dažādām izglītības iestādēm.

 

Programmas “Izglītības procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” mērķis bija pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības, veiksmīgai iekļaujošās izglītības realizēšanai. Kursu norises laikā pedagogi papildināja savas zināšanas par diferenciācijas un individualizācijas nozīmi darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā, par pedagoģiski psiholoģiskās atbalsta sistēmas nodrošinājumu un funkcijām. Pedagogi kopīgi diskutēja par individuālās izglītības programmas apguves plāna izstrādi un izvērtēšanu. Norisinājās pedagogu aktīva līdzdarbošanās, iepazīstot IT izmantošanu mācību procesā, veidojot individuālus un diferencētus uzdevumus. Kursu noslēgumā psihologs A.Kāle aktualizēja jautājumus par izglītojamo uzvedības problēmu novēršanu un mazināšanu, pedagogiem bija iespēja iesaistīties savstarpējās diskusijās.

 

Programmas “Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām intelektuālās, emocionālās un sociālās attīstības veicināšana” norises laikā pedagogi pilnveidoja savas zināšanas par bērnu ar speciālām vajadzībām psihoemocionālo veselību, saņēma ieteikumus agrīno attīstības traucējumu noteikšanā. Kopīgi tika iepazīti pedagoģiskā darba paņēmieni izziņas procesu veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā. Kursu dalībnieki iepazinās ar Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanu darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības. Kursu noslēgumā psihologs S.Štāle aktualizēja jautājumus par pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālo audzināšanu, akcentēja pedagoģiski psiholoģiskās metodes sociāli emocionālās attīstības sekmēšanai.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9