Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā 2022.gada augustā norisinājās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursi “Mūsdienu pedagoģiskā procesa plāmošana un īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā”, kuros lektori aktualizēja skolas pedagoģiskajā procesā nozīmīgas tēmas. Speciālais pedagogs J.Jansone akcentēja būtisko par mācību stundu klasē, kurā ir bērns ar speciālām vajadzībām, kā arī uzsvēra  diferenciācijas un individualizācijas nozīmi darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.

 

Speciālais pedagogs J.Jagmina darbojās praktiski, paverot plašāku redzējumu par IT izmantošanas iespējām mācību procesa īstenošanai bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

Psiholoģe S.Štāle sniedza praktiskus ieteikumus darbā ar uzvedības problēmām, to prevenciju un reducēšanu.

 

Kursos piedalījās vispārizglītojošo skolu pedagogi un atbalsta personāla speciālisti no dažādām Latvijas vietām – Liepāja, Skrunda, Rīga, Nīca, Grobiņa.  Kopumā kursus noklausījās ap 80 pedagogu.

 


Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

2022.gada jūnijā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā”.

 

Audiologopēds, speciālais pedagogs Irita Kovaļska pastāstīja klausītājiem par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem valodas attīstības īpatnībām, lektore uzskaitīja dažādas metodes un paņēmienus valodas attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām, kurus dalībnieki izmēģināja grupu darbā. Montessori speciālists Ieva Ukavica iepazīstināja klausītājus ar Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanas iespējām izziņas procesu attīstības veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā. Lektore demonstrēja dažādus Montessori materiālus, dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties ar materiāliem. Psihologs Evija Ivanova akcentēja pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālās audzināšanas lomu ikdienā. Grupu darbos tika risinātas dažādas ikdienas situācijas.

 

Kursus kopumā apmeklēja 68 pirmsskolas pedagogi no Liepājas un Dienvidkurzemes novada. Dalībnieki atzinīgi novērtēja lektoru darbu un praktiskās nodarbības.

 

 

 


Speciālo pedagogu seminārs

17. maijā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā notika vispārizglītojošo skolu speciālo pedagogu seminārs. Katrs varēja dalīties savās pārdomās par paveikto 2021./2022. mācību gadā. Speciālais pedagogs Jana Jansone dalījās pieredzē par atbalsta komandas sadarbību Liepājas Raiņa 6. vidusskolā. Speciālo pedagogu savstarpējās sadarbības veicināšanai failu kopīgošanas platformā Google disks tika  koplietoti faili ar dažādiem mācību un metodiskajiem materiāliem. Visi speciālie pedagogi par nākošā mācību gada prioritāti minēja profesionālās pilnveides kursus.


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs martā un aprīlī rīkoja tiešsaistes kursus pedagogiem “Speciālo vajadzību atpazīšanas un diagnosticēšanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības procesā”. Kursi norisinājās ZOOM platformā un tajos piedalījās vairāk kā 60 pedagogi no dažādām Latvijas vietām – Liepājas, Grobiņas, Nīcas, Kalvenes, Kapsēdes, Kuldīgas, Ventspils, Saldus un Rīgas.

 

Kursu ietvaros tika aktualizētas izglītojamo speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodes un to izmantošanas iespējas izglītības procesā. Īpaši tika akcentēta pedagoģiskās novērošanas metode un tās izmantošanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma vecumu bērnu speciālo vajadzību noteikšanā.

 

Pedagogiem bija jāveic praktiskais darbs, pēc kura notika dalīšanās savstarpējā pieredzē.

 

Kursu noslēgumā dalībnieki uzsvēra cik vērtīga ir savstarpējā komunikācija un dalīšanās pieredzē.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9