Seminārs izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem

22. februārī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem semināru “Kā veidot sadarbību ar pusaudzi savstarpējās komunikācijas procesā”.

 

Seminārā psiholoģe I. Dugaņeca dalījās ar zināšanām par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem. Kā pozitīvi disciplinēt pusaudzi, kā šķietami negatīvu uzvedību pārvērst pozitīvā. Semināra noslēgumā notika diskusijas, kuru laikā vecākiem bija iespēja uzdot psiholoģei sev interesējošus jautājumus.

 

Paldies pusaudžu likumiskajiem pārstāvjiem, kuri atsaucās uz skolas aicinājumu un apmeklēja skolas organizēto semināru!

 


Pieredzes apmaiņa

6. februārī Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā viesojās Padures pamatskolas direktore V. Levica, direktores vietniece izglītības jomā I. Svipsta un Mežupes pamatskolas direktore A. Šneidere, direktores vietniece izglītības jomā E. Erode-Kvizikevičiene un pedagoģe D. Stekjāne.

 

Tikšanās mērķis ir veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada speciālās izglītības iestādēm. Tikšanās laikā kolēģes dalījās pieredzē par atbalsta komandas darbu ikdienā, mācību priekšmetu programmu sagatavošanu un īstenošanu, profesionālo pamatizglītību un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

 


Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

 11. un 12. janvārī Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā norisinājās Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra organizēti profesionālās kompetences pilnveides kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem “Skolas pedagoģiskā procesa organizēšana, iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām”. Kursos piedalījās 31 pedagogs.


Kursu mērķis bija pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem, kuriem ir speciālas vajadzības, veiksmīgākai iekļaujošās izglītības īstenošanai. Kursu norises laikā pedagogi papildināja savas zināšanas par iekļaujošās izglītības mērķi, principiem un izglītības procesa organizācijas formām.

 

Speciālie pedagogi Ingrīda Kupče, Vineta Kočetkova un Jana Jagmina dalījās pieredzē par to, kādus metodiskos materiālus, didaktiskās spēles, tīmekļvietnes un aplikācijas var izmantot mācību procesā, jēgpilnai IKT izmantošanai mācību procesā.

 


Karjeras atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām

Šī gada 22. novembrī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs rīkoja pasākumu – sanāksmi vecākiem “Karjeras atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām”.

 

Izglītības iestādē viesojās NVA Liepājas filiāles karjeras konsultante Ilze Daugaviete, kura iepazīstināja izglītojamo vecākus ar Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) piedāvāto pakalpojumu klāstu, kā arī izglītojamo vecāki varēja uzdot karjeras konsultantei sev interesējošus jautājumus.

 

Skolas karjeras konsultante Maija Kaļiņičenko dalījās iespaidos par jau notikušajiem pasākumiem viesojoties dažādos pašvaldības uzņēmumos, kā arī par skolā uzņemtajiem viesiem. Savukārt, direktora vietniece E. Saulīte aktualizēja informāciju par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, izceļot formatīvās vērtēšanas pozitīvos ieguvumus.

 

Paldies visiem vecākiem, kuri atsaucās uz skolas aicinājumu un apmeklēja skolas organizēto pasākumu!

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10