Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā no 16. līdz 25.augustam norisinājās profesionālās kompetences pilnveides kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem “Izglītības procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” un pirmsskolas izglītības pedagogiem “Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām intelektuālās, emocionālās un sociālās attīstības veicināšana”, kurus finansēja Izglītības un zinātnes ministrija. Kursus kopumā apmeklēja 140 pedagogi no dažādām izglītības iestādēm.

 

Programmas “Izglītības procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” mērķis bija pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības, veiksmīgai iekļaujošās izglītības realizēšanai. Kursu norises laikā pedagogi papildināja savas zināšanas par diferenciācijas un individualizācijas nozīmi darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā, par pedagoģiski psiholoģiskās atbalsta sistēmas nodrošinājumu un funkcijām. Pedagogi kopīgi diskutēja par individuālās izglītības programmas apguves plāna izstrādi un izvērtēšanu. Norisinājās pedagogu aktīva līdzdarbošanās, iepazīstot IT izmantošanu mācību procesā, veidojot individuālus un diferencētus uzdevumus. Kursu noslēgumā psihologs A.Kāle aktualizēja jautājumus par izglītojamo uzvedības problēmu novēršanu un mazināšanu, pedagogiem bija iespēja iesaistīties savstarpējās diskusijās.

 

Programmas “Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām intelektuālās, emocionālās un sociālās attīstības veicināšana” norises laikā pedagogi pilnveidoja savas zināšanas par bērnu ar speciālām vajadzībām psihoemocionālo veselību, saņēma ieteikumus agrīno attīstības traucējumu noteikšanā. Kopīgi tika iepazīti pedagoģiskā darba paņēmieni izziņas procesu veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām kompetenču pieejas aspektā. Kursu dalībnieki iepazinās ar Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošanu darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības. Kursu noslēgumā psihologs S.Štāle aktualizēja jautājumus par pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām sociāli emocionālo audzināšanu, akcentēja pedagoģiski psiholoģiskās metodes sociāli emocionālās attīstības sekmēšanai.

 


Pasākums vecākiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 20.maijā rīkoja tiešsaistes tikšanos vecākiem un audžuvecākiem ar psihologu Sarmīti Štāli. Saruna bija par pozitīvu emociju un labizjūtas nozīmi bērnu ar speciālām vajadzībām socializēšanās prasmju veidošanā. Kopīgi tika analizētas cilvēka pozitīvās un negatīvās personības daļas, sniegti ieteikumi pozitīvu emociju saglabāšanai. Psihologs sniedza idejas, kā kļūt par pašīstenotu personību socializēšanās prasmju veidošanā. Īpaši tika uzsvērta vecāku un bērnu kopīgi pavadītā laika nozīme bez viedierīcēm. Kopējais tikšanās secinājums – jo vairāk pozitīvā redzam sevī un apkārtējos, jo vairāk pozitīvu emociju varam sniegt saviem bērniem.

 


Speciālo pedagogu darba seminārs

17.martā Zoom platformā notika darba seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem, kurā piedalījās arī atbalsta komandu pārstāvji “Individuālā izglītības programmas apguves plāna izveide un izvērtēšana”. Semināru vadīja Liepājas Līvupes pamatskolas-attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone. Semināra laikā tika pārrunāti individuālā izglītības programmas apguves plāna izveides principi, izdiskutēti neskaidrie jautājumi par informāciju, kura būtu jānorāda šajos plānos. Speciālie pedagogi dalījās savā pieredzē par individuālā izglītības programmas apguves plāna aizpildīšanu, realizēšanu un izvērtēšanu.

 


Tiešsaistes pasākums vecākiem

Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs 16.martā organizēja tiešsaistes pasākumu “Vecāku atbalsts karjeras vadības prasmju veidošanā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”. Pasākuma laikā psihologs Iveta Aunīte stāstīja, kā vecākiem būt par atbalstu karjeras attīstībā, pilnveidojot saskarsmes prasmju apgūšanu jauniešiem ar speciālām vajadzībām. Tika aktualizētas jauniešu ar speciālām vajadzībām saskarsmes īpatnības, sniegti praktiski padomi vecākiem, izskatot konkrētas situācijas. Pasākuma otrajā daļā I. Aunīte runāja par vecāku labizjūtas nozīmi bērnu socializēšanās prasmju veidošanā, atbildēja uz vecāku uzdotajiem jautājumiem.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9