Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs februārī rīkoja tiešsaistes kursus pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem “Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošās izglītības vidē”. Kursi norisinājās ZOOM platformā un tajos piedalījās 44 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi no dažādām Latvijas pilsētām – Liepājas, Nīcas, Aizputes, Durbes, Talsiem, Saldus, Rēzeknes, Vecumniekiem.

 

Kursa ietvaros tika aktualizēts iekļaujošās izglītības mērķis, principi un organizācijas formas, ABA terapijas izmantošanas iespējas uzvedības traucējumu novēršanā un pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā un mācību procesā.

 

Pedagogiem bija iespēja psihologam uzdot sev interesējošus jautājumus, piemēram, kā sniegt vecākiem ieteikumus un veidot cieņpilnu sadarbību, kā arī tika analizētas dažādas situācijas – reāli gadījumi.

 


Interneta resursu izmantošana mācību procesā

26. janvārī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem izglītojošu nodarbību “Interneta resursu izmantošana mācību procesā”. Nodarbības laikā tika aktualizēta jēgpilna interneta lietošana viedierīcēs, uzsverot, ka izvēloties izglītojošu saturu, tiek veicināta bērna attīstība. Tika pārrunāti viedierīču plusi un mīnusi, optimāls viedierīču izmantošanas laiks atbilstoši bērna vecumam. Skolotāji dalījās arī ar pašu izveidotu IKT rīku sarakstu, kurā ir dažādas tīmekļa vietnes, kas izmantojamas mācību procesā. Neizpalika arī praktiska darbošanās, izglītojamo vecāki pārbaudīja savas zināšanas par tematiem “Salikteņi” latviešu valodā un “Augļu koki un krūmi” dabaszinībās.

 


Pasākums vecākiem

Pasākums - sanāksme vecākiem “Vērtību un tikumu izkopšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”.


Šī gada decembrī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs rīkoja divus pasākumus – sanāksmes vecākiem “Vērtību un tikumu izkopšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”.  

 

Pasākumā direktora vietniece L. Jansone aktualizēja interešu izglītības lomu vērtību un tikumu izkopšanā bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

 

Skolas direktore S. Sidorova iepazīstināja vecākus ar pieejas „Skola kā mācīšanās organizācija” izmantošanas praksi un attīstības iespējām. Šīs pieejas ietvaros skolas vadība veicina un atbalsta skolotājus, lai skolotāji pastāvīgi sadarbotos un pielāgotos mainīgiem un jauniem apstākļiem, lai atbalstītu katra skolēna mācīšanos. Tika uzsvērts, ka arī ģimenēm un likumiskiem pārstāvjiem ir izšķiroši svarīga loma katra bērna un jaunieša jēgpilnai iesaistei mācībās.

 

Pasākuma laikā tika pievērsta uzmanība Bērnu tiesību aizsardzības likuma ceturtajai un piektajai nodaļai, ar vecākiem tika pārrunāts par to, kāda ir ģimenes loma bērnu, jauniešu vērtību un tikumu izkopšanā.

 

Paldies visiem vecākiem, kuri atsaucās uz skolas aicinājumu un apmeklēja skolas organizēto pasākumu!

 


Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā 2022.gada augustā norisinājās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursi “Mūsdienu pedagoģiskā procesa plāmošana un īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā”, kuros lektori aktualizēja skolas pedagoģiskajā procesā nozīmīgas tēmas. Speciālais pedagogs J.Jansone akcentēja būtisko par mācību stundu klasē, kurā ir bērns ar speciālām vajadzībām, kā arī uzsvēra  diferenciācijas un individualizācijas nozīmi darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.

 

Speciālais pedagogs J.Jagmina darbojās praktiski, paverot plašāku redzējumu par IT izmantošanas iespējām mācību procesa īstenošanai bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

Psiholoģe S.Štāle sniedza praktiskus ieteikumus darbā ar uzvedības problēmām, to prevenciju un reducēšanu.

 

Kursos piedalījās vispārizglītojošo skolu pedagogi un atbalsta personāla speciālisti no dažādām Latvijas vietām – Liepāja, Skrunda, Rīga, Nīca, Grobiņa.  Kopumā kursus noklausījās ap 80 pedagogu.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10