Liepājas pilsētas speciālo pedagogu tikšanās

2.decembrī notika Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra direktora vietnieka metodiskajā darbā L.Jansones rīkotā pilsētas vispārizglītojošo skolu speciālo pedagogu tikšanās Zoom platformā. Tikšanās laikā par savu darbu skolā pastāstīja Liepājas 3. pamatskolas speciālais pedagogs Marina Silujanova, bet ar darba specifiku pirmsskolas izglītības iestādē iepazīstināja PII “Kriksītis” speciālais pedagogs Ilva Zahareviča un PII ”Liepiņa” speciālais pedagogs Irēna Šteinberga. Liepājas O. Kalpaka 15. vidusskolas speciālais pedagogs Katrīna Vespere sniedza ieskatu atbalsta komandas darbā izglītības iestādē. 

 


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 

Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā no 8. līdz 16.septembrim norisinājās profesionālās kompetences pilnveides kursi pirmsskolas izglītības pedagogiem “Izziņas procesu, valodas attīstības veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām. Sociāli emocionālā audzināšana.”, kurus finansēja Izglītības un zinātnes ministrija. Kursus kopā apmeklēja 78 pedagogi no dažādām pirmsskolas izglītības iestādēm Liepājā un Kurzemes reģionā.

 

Kursu mērķis bija pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci izglītojamo ar speciālām vajadzībām kognitīvās un sociāli emocionālās attīstības veicināšanā sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanai pirmsskolas izglītības procesā. Kursu norises laikā pedagogi papildināja savas zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnībām, valodas un runas traucējumu izpausmēm pirmsskolas vecumā. Kursu dalībnieki iepazinās ar pedagoģiskā darba paņēmieniem izziņas procesu veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām, veic praktiskus uzdevumus. Kursu noslēgumā pedagogi kopā ar psihologu A.Kāli aktualizēja jautājumus par pirmsskolas vecuma bērnu sociāli emocionālo audzināšanu, ieteica darba paņēmienus uzvedības problēmu reducēšanai, iesaistīja klausītājus diskusijā.

 

Kursu apmeklētāji anketās atzina, ka tika iegūta vērtīga un noderīga informācija, iegūtās zināšanas varēs izmantot savā ikdienas darbā. Pedagogi priecājās, ka tika sniegti praktiskie ieteikumi.

 

 

 


Skolotāju konference "Kompetenču pieeja speciālajā izglītībā"

Ceturtdien, 10.septembrī, Liepājas Universitātē norisinājās skolotāju konference “Kompetenču pieeja speciālajā izglītībā”, kuru organizēja Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūtu. Konferencē piedalījās 60 dalībnieki no Kurzemes reģiona.

 

Konferences sākumā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone aktualizēja skolas kā attīstības centra darbības virzienus iekļaujošās izglītības īstenošanai, sniedzot konsultācijas un metodisko atbalstu izglītojamiem, likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem.

 

Turpinājumā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā Kaiva Žīmante pastāstīja par speciālās izglītības attīstības tendencēm bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

 

Konferences galvenā tēma bija VISC īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) veidotais metodiskais līdzeklis integrētai mācību priekšmetu mācīšanai skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, par kuru stāstīja Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta vadītāja Dina Bethere un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogs Janīna Ponomarjova. Savās pārdomās par metodiskā līdzekļa tapšanas procesu dalījās arī Ilva Magazeina (mācību līdzekļa digitālā formāta izstrāde) un Dzintra Vīriņa (grafisko attēlu izstrāde). Ar interaktīvajiem mācību metodiskajiem līdzekļiem konferences dalībniekus iepazīstināja programmētāja Inta Znotiņa un Inese Stepko, kura izstrādāja interaktīvā mācību līdzekļa saturu. Konferences noslēgumā klātesošie tika aicināti tuvāk iepazīties ar jauno metodisko līdzekli tīmekļvietnē Skola2030 un izvērtēt tā izmantošanas iespējas savā ikdienas darbā.

 

Foto | Gundars Čiževskis

 

 

 


Konference pedagogiem

 

Reģistrēšanās konferencei, spied ŠEIT

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10