Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā 2019.gada oktobrī, novembrī notika Izglītības un zinātnes ministrijas finansētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi.  Šie bezmaksas kursi bija paredzēti pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Kursu mērķis bija pilnveidot pirmsskolas skolotāju profesionālo kompetenci izglītojamo ar garīgās attīstības/valodas traucējumiem kognitīvās un sociāli emocionālās attīstības veicināšanā pirmsskolas izglītības procesā, pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci speciālo izglītības pamatprogrammu īstenošanai izglītojamiem ar garīgās attīstības un smagiem garīgās attīstības traucējumiem iekļaujošā mācību vidē.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem (ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem)” kopā apmeklēja 47 pedagogi no 14 izglītības iestādēm.

Speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska pirmsskolas pedagogus iepazīstināja ar metodēm kā atpazīt speciālās vajadzības pirmsskolas vecuma bērniem ar garīgās attīstības un vai valodas traucējumiem pedagoģiskajā procesā, kādas pedagoģiskās metodes pielietot pirmsskolas vecuma bērnu kognitīvās attīstības veicināšanai. Logopēds Karina Tauriņa pilnveidoja pedagogu zināšanas par valodas un runas traucējumu izpausmēm pirmsskolas vecumā, sniedza praktisku ieskatu valodas attīstības veicināšanas metodēs un paņēmienos. Psihologs Sarmīte Štāle padziļināja pedagogu zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu sociāli emocionālo audzināšanu, pedagoģiski psiholoģiskām metodēm sociāli emocionālās attīstības sekmēšanai. Psihologs uzsvēra, lai noskaidrotu uzvedības dažādās izpausmes, jāmeklē un jāanalizē situācijas cēloņi, jānodibina ar bērnu emocionālā piesaiste, uzticēšanās.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar garīgās un smagiem garīgās attīstības traucējumiem” kopā apmeklēja 43 pedagogi no 11 izglītības iestādēm.

Speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska stāstīja par garīgās attīstības traucējumu izpausmēm un to diagnosticēšanas iespējām. Speciālais pedagogs Līga Jansone iepazīstināja pedagogus par izglītības vides piemērošanu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, stāstīja par dažādu didaktisko metožu un darba paņēmienu izmantošanu mācību darbā, iesaistīja pedagogus dažādās aktivitātēs. Pedagogiem bija iespēja iepazīties arī ar mācību darbā izmantojamo mācību literatūru, metodiskajiem līdzekļiem, atgādnēm. Mācību laikā pedagogi tika aicināti iesaistīties arī sarunās, diskusijās un problēmsituāciju analīzē. Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja Inese Stepko stāstīja par pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta sistēmas organizāciju iekļaujošās izglītības procesā un individuālo izglītības programmu apguves plānu izstrādi.

Kursu apmeklētāji anketās atzina, ka iegūtās zināšanas bija vērtīgas, tās varēs izmantot savā ikdienas darbā. Pedagogi priecājās, ka tika sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, praktiskie ieteikumi un izdales materiāli būs vērtīgi un noderīgi turpmākajā darbā.

 

 


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

 


Konference pedagogiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2019.gada 24.maijā 

Uliha ielā 56 (ieeja no sētas) organizē konferenci pedagogiem

“Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā”.

 

Programmas apjoms – 6 stundas, dalībnieki saņems apliecinājumu.

Pieteikšanās pa tel.nr. – 25749550, vietu skaits ierobežots.

 

Darba kārtība

Laiks

Tēma

9.30 – 10.00

Dalībnieku reģistrācija

 

10.00 – 10.15

Konferences atklāšana

 

 

10.15 – 10.45

“Iekļaujošās izglītības izaicinājumi”

 Iluta Vilnīte, Ieviņa Vanaga, Rīgas 5. speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

 

 

10.45 – 11.15

“Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs kā atbalsts kvalitatīvas iekļaujošās izglītības īstenošanā”

 Līga Gutnika, Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs 

 

 

11.15 – 11.45

“Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra darbība iekļaujošās izglītības nodrošināšanā”

 Līga Kuršinska, Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

 

 

11.45 – 12.15

“Iekšējās un ārējās mijiedarbības dimensijas iekļaujošās izglītības atbalstam Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā”

Līga Jansone, Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs

 

12.15. – 12.45

Kafijas pauze

 

 

12.45 – 13.15

“Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbība Liepājā”

Inese Stepko, Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs

 

 

13.15 – 13.35

Starptautiskā pētījuma “Skolotāju attieksme pret iekļaujošo izglītību” starpposma secinājumi

Dr.paed. Linda Pavītola, Liepājas Universitāte

 

13.35 – 14.05

Diskusija “Atbalsta pasākumu nodrošināšana veiksmīgai iekļaujošās izglītības realizēšanai”

 

14.05 – 14.30

Konferences noslēgums 

 


Latvijas Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10