Radošā darbnīca vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem "Lasām kopā"

2020.gada 29.janvārī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja semināru/radošo darbnīcu “Lasām kopā” audžuvecākiem, aizbildņiem un likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Radošās darbnīcas sākumā skolas direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone iepazīstināja klātesošos ar lasītprasmes apguves posmiem, vecāku lomu lasītprasmes iemaņu veicināšanā. Kopīgās sarunās tika akcentēta lasītprasmes nozīme bērna attīstībā. Vecāki tika iepazīstināti ar materiāliem, kurus iespējams pašiem gan radoši izgatavot, gan iegādāties pirmslasīšanas un lasītprasmes apguves posmam. Skolas logopēds Līga Mazkalniņa dalījās pieredzē kā ar vienkāršiem, ikdienā pieejamiem materiāliem veicināt burtu apguvi. Izglītības metodiķis Karina Tauriņa iepazīstināja ar tīmekļvietnēm, aplikācijām telefonos, planšetēs, kuras pieejamas latviešu valodā runas un valodas attīstīšanai.

 

Vecāki ar interesi darbojās un iesaistījās sarunās. Izteica interesi arī turpmāk apmeklēt šāda veida pasākumus.